آکورد دلبرانه از محسن ابراهیم زاده

Mohsen EbrahimZadeh – Delbaraneh Guitar Chord

ریتم 6/8 شاد

E♭mچه دلبرانه میشود با اسمت C#آغاز میشود
A#mجان به ترانه میدهد این دل
C#به عشق تو A#mعاشقانه میدهد
E♭mدیوونه و G#mزیبا A#mتویی E♭mساحال منمG#m دریا A#mتویی
A#mمن پای تو G#mجان میدهمC# فرشته E♭mزیبام تویی
G#mآرامش E♭mدنیام تویی
E♭mزیر A#mباران تب G#mدستات چه خوش است A#mحال من
E♭mیه قدم A#mمانده به پایانG#m برسد C#جان من
A#mدلبرانهG#m به تو وصلم C#مبتلاتم G#mولی
C#تو همانG#m نیمه ی A#mپنهانی و جاE♭mن منی
E♭mزیر A#mباران تب G#mدستات چه خوش است A#mحال من
E♭mیه قدم A#mمانده به پایانG#m برسد C#جان من
A#mدلبرانهG#m به تو وصلم C#مبتلاتم G#mولی
C#تو همانG#m نیمه ی A#mپنهانی و جاE♭mن منی
E♭mتو نگاA#mهم که میکنیG#m از عشقت A#mتب میکنم
E♭mپله هایA#m عرش آG#mسمونو فرشA#m میکنم
C#من واسه به دستG#m آوردنت جانا پر Bخواهشم
C#من و تو و موج دریا ولیB با تو تویE♭m آرامشم
E♭mزیر A#mباران تب G#mدستات چه خوش است A#mحال من
E♭mیه قدم A#mمانده به پایانG#m برسد C#جان من
A#mدلبرانهG#m به تو وصلم C#مبتلاتم G#mولی
C#تو همانG#m نیمه ی A#mپنهانی و جاE♭mن منی
E♭mزیر A#mباران تب G#mدستات چه خوش است A#mحال من
E♭mیه قدم A#mمانده به پایانG#m برسد C#جان من
A#mدلبرانهG#m به تو وصلم C#مبتلاتم G#mولی
C#تو همانG#m نیمه ی A#mپنهانی و جاE♭mن منی

 

نت و تبلچر های محسن ابراهیم زاده

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا