آکورد دلبر از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi  – Delbar Guitar Chord

 ریتم 6/8

نت و تبلچر های محسن چاوشی


GmـــــFmـــــGm

Gmبستد دل و دین از من ، از من دل و دین بستد

Gmکافر نکند چندین ، چندین نکند کافر

Fmدورخ چو قمر دارد ، دارد چو قمر دورخ

عنبر ز قمر رسته ، رسته ز قمر Gmعنبر

Gmچشمش ببرد دلها ، دلها ببرد چشمش

Gmباور نکند خلق آن ، خلق آن نکند باور

حیران شده و Fmعاجز ، عاجز شده و حیران

بت گر ز رُخش چون بت ، چون بت ز رُخش Gmبت گر

( دلبر صنمی Gشیرین ، شیرین صنمی دلبر

Gآذر به دلم برزد ، برزد به دلم آذر

Fmعاشق شده ام بر وی ، بر وی شده ام عاشق

یک سر دلِ من او برد ، برد او دلِ منG یک سر ) ۲

GـــــFmـــــGـــــFmـــــG

Gmنالم ز رُخش دائم ، دائم ز رُخش نالم

Gmداور ندهد دادم ، دادم ندهد داور

مستِ صنما Fmچندین ، چندین صنما مسته

می خور به طرب با من ، با من به طرب Gمی خور

Gمنت به سرم برنه ، برنه به سرم منت

Gساغر به کفم بر نه ، برنه به کفم ساغر

Fmرفته به سفر یارم ، یارم به سفر رفته

Gای در چه کنم تنها ، تنها چه کنم ای در

 

دلبر صنمی شیرین ، شیرین صنمی دلبر …

 

تبلچر های محسن چاوشی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید