آکورد دل دل از امید افخم

Omid Afkham – Del Be Del Guitar Chord

 ریتم 6/8


EmـــــDmـــــAm  )2

Amقول داده بودم نبینمت اما باز Dmدیدمت دلمEm ریخت

Amاومدی تو دلِ عاشقِ کوچیکم Dmهمه چی بهم Emریخت

Dmمن بی اEmرادم آخه Fچیکار میکنی توEm با آدم

که Fبه هیچی و Cهیچکسی دلDm ندادEmم  Am

دل Amدل نکن ای Emدل بگو Amحستو هی Emبهش بگو

Amخوب میدونی که Emعینِ اونF پیداG نمیشهAm

دل Amدل نکن ای Emدل همش Amموندی پایش Emباش تا تهش

Amخدا نساختهEm ازش Fپیدا GنمیشهAm

(  AmـــــGـــــFـــــEmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEmـــــAm  )2

Amنشد بشه بگم آخه Gخودم مقصرم

Fمن واسه برگشتن به توEm همیشه حاAmضرم

AmمیمیرمG از تبت از خنده و غمت

Fدردِ من اینه تو جهان Emکمیابه صورAmتت

کمیاDmبترینم من Emخوابترینم

Fبیدار کن این عاشقو چشماGتو ببینم F

 

دل دل نکن ای دل بگو …

EmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEmـــــAm

(  AmـــــGـــــFـــــEmـــــAmـــــEmـــــAmـــــEmـــــAm  )3

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید