آکورد دل از رضا بهرام

Reza Bahram – Del Guitar chord 

 ریتم 4/4

نت و تبلچر های رضا بهرام

BmـــــAmـــــBmـــــEm
Bm
Bmحکم دل استEm که مشکل استD بینِ Cمنو Bmتو … Bmحکم دل استEm که فاصله استD بینِ Cمنو Bmتو
Bmحتی اگر Cاز دوریت Dاین دل بمیرد … Emعاشق محالD است که فراCموشی Bmبگیرد
Emمن در خطرم بی عشقBm بی بالو پرمAm بی عشق … بی عشق جهان یعنی Bmیک چرخشِ بی معنی
من Emدر خطرم بی عشق Bmبی بالو پرم بی عشق … Amبی عشق جهان یعنی Bmیک چرخشِ بی معنی
BmـــــAmـــــBmـــــEm 2
Bm
Bmحالا ببین نامِ من از Amنامت جدا شد … Bبی رحمِمن B7سهمِ من از Emتو گریه ها شد
Bmاین خانه بعد از تو شدهAm دیوانه خانه … Bدر من نمرB7ده این جنونِEm عاشقانه Bm
من در خطرم بی عشق …
BmـــــAmـــــBmـــــEm 2

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا