آکورد دل از E1 بند

E1 Band – Del Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد گام اصلی F#

 


F#قدِ رعنای تورا بس تماBشا کنم
C#دلبر میـBـکشد مرا G#mچرا حاF#شا کنم
F#ما نشسته در نظر Bنظرم چون تویی
C#در دم مجـBـنون شده امG#m خبرم F#چون تویی
( F#از توی دردانه D#mچه نازی A#mمیکشد دل
F#یک سره A#mجانم را D#به بازی G#mمیکشد دل
Bرنگ به رخساره C#نمانده F#دگر از عشق )2

F#ـــــC#ـــــBـــــG#mـــــD#ـــــA#mـــــF#ـــــA#mـــــD#mـــــF# D#mـــــA#mـــــG#m D#mتا تورو دیدم؛ عشقB یادم C#رفت
D#mهر چه اندوخته ام؛B دادم C#رفت
D#mحکم هر C#بازی دل A#mکه تو براندBازی دل
G#mتو خودت C#میدانی؛ Bخوب C#میسازی F#دل
( F#از توی دردانه D#mچه نازی A#mمیکشد دل
F#یک سره A#mجانم را D#به بازی G#mمیکشد دل
Bرنگ به رخساره C#نمانده F#دگر از عشق )2

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا