آکورد دریا کجاست از چاتار

Chartar – Darya Kojast Guitar Chord 

 ریتم 4/4


FmـــــCmـــــE♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFm E♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFmـــــFmـــــE♭ FmـــــE♭ـــــB♭mـــــCm FmـــــCmـــــE♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFm E♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFmـــــFmـــــE♭ FmـــــE♭ـــــA♭ـــــE♭ FmشاعرترB♭mین عاشقت E♭مینگاشت با شعلهB♭m ات شب Cmحقیقت ندFmاشت
لب تر کنیB♭m هر چه خوD♭اهی شوE♭م دیوانهFm تا بی نهاE♭یت Dmروم
FmمیرD♭قصی E♭در یادم از Fmغیر از تو من آزادم
چونFm فریاE♭دی در B♭mصحرایی یا CmشبهایB♭m بی Cفردایی
چونFm رویاE♭یی از B♭mبیداری یا CmتنهاییB♭m از CدیداریFm FmشاعرترB♭mین عاشقت E♭مینگاشت با شعلهB♭m ات شب Cmحقیقت ندFmاشت
لب تر کنیB♭m هر چه خوD♭اهی شوE♭م دیوانهFm تا بی نهاE♭یت Dmروم
FmـــــCmـــــE♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFm E♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFmـــــFmـــــE♭ FmـــــE♭ـــــA♭ـــــE♭ Fmتلخی نکن با من ای یارِ آیینهCm رو
با چهره ام B♭mلحظه ایD♭ از جواE♭نی بگوFm Fmبی ساحلتA♭ قایقB♭ و عزم و D♭دریا Cmکجاست
ای رسته B♭mدر خاطرD♭م این سرB♭ودن تو D♭را ست
FmمیرD♭قصی E♭در یادم از Fmغیر از تو من آزادم
چونFm فریاE♭دی در B♭mصحرایی یا CmشبهایB♭m بی Cفردایی
چونFm رویاE♭یی از B♭mبیداری یا CmتنهاییB♭m از CدیداریFm
4.9/5 - (15 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا