آکورد دریا کجاست از چاتار

Chartar – Darya Kojast Guitar Chord 

 ریتم 4/4


FmـــــCmـــــE♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFm
E♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFmـــــFmـــــE♭
FmـــــE♭ـــــB♭mـــــCm
FmـــــCmـــــE♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFm
E♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFmـــــFmـــــE♭
FmـــــE♭ـــــA♭ـــــE♭
FmشاعرترB♭mین عاشقت E♭مینگاشت با شعلهB♭m ات شب Cmحقیقت ندFmاشت
لب تر کنیB♭m هر چه خوD♭اهی شوE♭م دیوانهFm تا بی نهاE♭یت Dmروم
FmمیرD♭قصی E♭در یادم از Fmغیر از تو من آزادم
چونFm فریاE♭دی در B♭mصحرایی یا CmشبهایB♭m بی Cفردایی
چونFm رویاE♭یی از B♭mبیداری یا CmتنهاییB♭m از CدیداریFm
FmشاعرترB♭mین عاشقت E♭مینگاشت با شعلهB♭m ات شب Cmحقیقت ندFmاشت
لب تر کنیB♭m هر چه خوD♭اهی شوE♭م دیوانهFm تا بی نهاE♭یت Dmروم
FmـــــCmـــــE♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFm
E♭ـــــB♭mـــــB♭mـــــFmـــــFmـــــE♭
FmـــــE♭ـــــA♭ـــــE♭
Fmتلخی نکن با من ای یارِ آیینهCm رو
با چهره ام B♭mلحظه ایD♭ از جواE♭نی بگوFm
Fmبی ساحلتA♭ قایقB♭ و عزم و D♭دریا Cmکجاست
ای رسته B♭mدر خاطرD♭م این سرB♭ودن تو D♭را ست
FmمیرD♭قصی E♭در یادم از Fmغیر از تو من آزادم
چونFm فریاE♭دی در B♭mصحرایی یا CmشبهایB♭m بی Cفردایی
چونFm رویاE♭یی از B♭mبیداری یا CmتنهاییB♭m از CدیداریFm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا