آکورد مرغ شب از علی زندوکیلی

آکورد گیتار مرغ شب از علی زندوکیلی

Ali ZandVakili –  Morghe Shab Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Gm


GmــــــFmــــــA♭ــــــGmــــــFmــــــGmــــــFmــــــGdimــــــCmــــــGmـــــــA♭ـــــــFmــــــGmـــــــFmـــــــGm Gmچو مرغِ شب Fmخواندیو رفتی

Gmدلم را لرFmزاندیو Gmرفتی

Gmشنیدی غوFmغای طوفان را

Gmز خواندن وا FmماندیوGm رفتی

Gmز باغِ B♭قصه به دشـCـتِ خواب

Gmسایه ی ابریست Gmmaj7در دلِ B♭مهتاب

Gmمثل روحِ آFmزرده ی مرداب دلم را لرزاندیو رفتی

Gmچو مرغِ شب خوFmاندیو Gmرفتی

Gmآخ ای تو اشکِ سردِ Fmزمستان را

Gmچو باران افشاFmندیو Gmرفتی

GmـــــــFmـــــــA♭ـــــــGmـــــــFmـــــــGmـــــــFmـــــــGdimـــــــCmـــــــGm B♭سیاهِ Fشب Fmلاله اGmفشان شد

CکویرِFmتشنه Gmگلستان شد

Gmتو میFm آییGm ــ  Gmآی تو میFm آیی

ز باغِ قصه Gmبه دشتِ خواب

ز Fmراهِ شیریِ پر مهتاGmب

Cآخ ای تو میباGmری چون گلِ باران

Fmبه جامِ نیلوفرِ Gmمرداب

Fmآخ ای تو میباGmری چون گلِ باران

به جامِ Fmنیلوفرِ Gmمرداب

Fmآی ، به جامِ نیلوفرِGm مرداب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا