آکورد چشمم به اون خونست از ابی

Ebi – Cheshmam BeUn Khoonast chords

ریتم 4/4

Dmتو متروی پاAmریس ، Eیکشنبه ی Amپیگال Dmپیشِ مولنAm روژ و Eرویاهای Amمحال
Dmبالای ایفلAm و Eتوو لوورِ سوتAm و کور Dmیا قلبِ پقلاAmشِت ، Dmپای یه سنگِE گور
Fتو با منی هنوز ، Eمثلِ یه مرثیه Fمثلِ دلی که تووش Eیه جایِ خالیه Fتو با منی هنوز ، Cمثلِ یه خاطره
که تنهاDm بعدِ Fمرگ Dmاز خاطرم میرEه هنوAmزم تووی اون شهرم ، اگرEm چه دور و سرگردون
دلم Dmبا اون پرنده است که داره Bجون میکَنه Eتوو خون
جهان Amآزاد و جذابه ، ولی Emچشمم به اون خونه است دلم باDm سرزمینی که برامB مثلِ یه Eزندون است
Dmتوو کِشتی تووAm قطار ، Eتوو بار و Amکلاب Dmبعد از یه بطریAm از ، Dmگیرا ترین Eشراب
Dmتوو ساحلی پُرAm از ، Eطرحای بیAm حیا Dmحتی توو خلوAmتِ ، Bآلیک سینماEست
Fتو با منی هنوز ، Eمثلِ یه مرثیه Fمثلِ دلی که تووش Eیه جایِ خالیه
Fتو با منی هنوز ، Cمثلِ یه خاطره که تنهاDm بعدِ Fمرگ Dmاز خاطرم میرEه
Cوقتی توو آندالوس،G با لُرکا دَم خورم Dmوقتی واسه خودمAm افسوس میخورم
Cوقتی کنارِ راین،G سیگار میکشم Dmیا طعمِ بوسه ی ، Eبی ترسو میچشم
Dmوقتی خلیج فارس ، Amفریاد میزنم Eتا باورم بشه، Amاین Cمن FخودِA7 منم
Dmبازم کنارمی ، Amبازم کنارتم Bهم روزگارمی ، Eهم روزگارتم
هنوAmزم تووی اون شهرم ، اگرEm چه دور و سرگردون دلم Dmبا اون پرنده است که داره Bجون میکَنه Eتوو خون
جهان Amآزاد و جذابه ، ولی Emچشمم به اون خونه است دلم باDm سرزمینی که برامB مثلِ یه Eزندون است

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید