آکورد چه بگویم از سالار عقیلی

Salar Aghili – Che Begooyam Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین گام اصلی Cm

 


چه بگوCmیم نگفته همGm پیداست ، غمِ اینB♭ دل مگر یکی Fmو دوتاست  B♭ A♭به همم ریخته است گیسوGmیی ، به همE♭ ریخته استFm مدتهاCmست

چه بگوCmیم نگفته هم Gmپیداست ، غمِ این B♭دل مگر یکیFm و دوتاست

B♭به  A♭همم ریخته است گیسوB♭یی ، به همE♭ ریخته استG7 مدتهاCmست

Cmیا برگرد یا آن دل را برGmگردان ، B♭یا بنشین یا این آتش Fmرا بنشان

B♭  آه A♭ای جان آخر تا کی سرGmگردان ، ایFm زیبا ، ایGm رویا

Cmیا برA♭گرد یا آن دل را برGmگردان Fm ـــ Gmیا بنشین یاC این آتش Fmرا بنشان B♭ A♭آه ای Fmجان آخر تا کیB♭ سرگردان ،Fm ای زیبا ،Gm ای رویا

B♭ـــــFmـــــGmـــــB♭ـــــCm GmـــــFmـــــGmـــــFm A♭یــــــــA♭ـا برFmگرد یا آن دل راB♭ برگردان Fm،  یاGm بنشین  E♭یا این آتشFm را بنشان  B♭ A♭آه ای جان آخر تا کیGm سرگرB♭دان ،Fm ای آGmغاز ، Fm   ای Gmپایان

4.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید