آکورد بوی عید از 7بند

7Band – Booye Eyd Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


( BmــــEm )2

عاشقِ اینم Emکه همش به ساعتم نگاه کنم

قلبمو بیقرارِ تو Cلحظه رو چشم Bmبه راه کنم

برای اینکه Amبرسی فقط خدا خدا کنم

من که دارم Emحس میکنمG خودDمو تو ثEmانیه ها

Dدلم براتEm تنگ شده بود Gواسه خودتD واسه هوات

واسه یهAm ذره دیدنت حتی واسه Bmصدای پات

Cخیلی Dزیاد Cدوسِت دارم ، Bmدوسِت دارDم بیشتر از هر Gچیزی Cکه هست

Amزمستونم دوست داره Cچون سرِ راCهتو  Bmنبست

Cبا نفــDــسات Emحس میکنم ،Bm حس میکنمD وقتِ نفسG کشیدCنه

Amقلبمو میذارم وسط Cاین سفره یC عیدِ Bmمنه    Em GــــBmــــCــــDــــEmــــEm EmــــBmــــAmــــC

آيینه یAm دلگیرِ Bmدلم دلش واسه دیدنِ توG تنگ شده و

Gمیخواد Dتو چشــCـمات بازم ببینه Amخودشو

هر چی که دور و برمهBm به من دارهBm میگه Gمیای

خاطرهG انگیزه Dکه تو Cچند ثانیهAm دیگه Bmمیای

 

خیلی زیاد دوسِت دارم …

EmــــBmــــEmــــBmــــEm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا