آکورد بی تفاوتی از علی زندوکیلی

Ali Zandvakili –Bi Tafavoti Chords

ریتم 4/4

Cmمن بی تو از مرزای نا آروم دلتنگی به تنهایی گذشتم
Cmدنیا نمیفهمه من از دلبستگی های چه دنیایی Fmگذشتم
Cmمن بغض کردم بعد تو دلبستگی هامو ولی چیزی B♭mنگفتم
Cmچیزی نگفتم
Cmمن دفن کردم بعد لبخند تو‌ رویامو ولی چیزیB♭m نگفتم
Cmچیزی نگفتم
این بیFm تفاوتی این اشک و آه من کار دلCm توئه یا اشتباه من
گم میشه B♭mدلخوشی توی نگاه من جاییE♭ نمیرسه بعد از تو Cmراه من
اینFm بی تفاوتی زخم رو قلبمه هر جا برمCm تویی هر چی بگم غمه
B♭mاصلا چرا هنوز حرفاتو یادمه حال تورو E♭هنوز میپرسم Cmاز همه
Cmسردرگمم تو هر خیابونی که ما یک شب ازش با همD♭ گذشتیم
B♭mبی مقصدم مثل اتوبانای غمگینی که ما تا صبحCm گشتیم
Cmاز هر دری گفتم برات اما فقط دیوار دورم D♭کشیدی
B♭mچشمای من بودی ولی چشماتو بستی روی هر چیزی کهCm دیدی
این بیFm تفاوتی این اشک و آه من کار دلCm توئه یا اشتباه من
گم میشه B♭mدلخوشی توی نگاه من جاییE♭ نمیرسه بعد از تو Cmراه من
اینFm بی تفاوتی زخم رو قلبمه هر جا برمCm تویی هر چی بگم غمه
B♭mاصلا چرا هنوز حرفاتو یادمه حال تورو E♭هنوز میپرسم Cmاز همه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا