آکورد بی تو بودن از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani – Bi To Boodan Guitar Chord

 ریتم 4/4


A♭ــــB♭ــــCmــــA♭ــــB♭ــــCm Cm

مثل ابرِ Cmبهار میبارم حال و روA♭زمB♭ شبیهِA♭ پاییزGmه

اونیFm که با تو بوFm6ده میفهمه بی تو بوB♭دن چقدرFm غم انگیزCmه

ای همهFm دارو ندارم

کمA♭ نشو از روزگارم

جونِ اینکهGm بی تو باFmشمو نداCmرم

بعدِ توFm حالم عوض شد

تازه A♭قلبمو شناختم

همه زندGmگیمو باFm فکرِ تو ساCmختم

Cmبا B♭من A♭باش ، تو تمامِA♭ آرزوFmمی

GmدلـA♭ــتــنگـB♭ـم ، حتی وA♭قتی روB♭ به روCmمی

CmمــیـB♭ـجنـA♭ـگم ، واسه بوFmسیدنِ Gmرویات

GmمیـــA♭ـمیرE♭م ، هرجا دورمA♭ از B♭نفسهات Cm

GmــــA♭ــــCmــــA♭ــــB♭ــــCm

CmــــFmــــF#m

چشمِ توFm فرصتِ کشفِCm بهترینGm منظره هاCmمه

چشمِ توFm پنجره ای Cmرو به تماGmشای خداCmمه ، Gmرو به خداA♭مه

 

با من باش تو تمام آرزومی …

CmــــA♭ــــB♭ــــCm

 

نت و تبلچر های روزبه بمانی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا