آکورد بشمار3 از امید افخم

Omid Afkham – Beshmar3 Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد گام اصلی Bbm

 


B♭mعاشقم عاشقِ اونG♭ صورتِ خوش رنگ و لعاFmبت

A♭تو چی داری که دلِ D♭من شده مجــB♭ـنون و خراE♭mبت

G♭من حسادت میکنمE♭m به هر کی مبیبنه تو رو

A♭یا اصلا حتی به هر D♭کسی که میبینی تو خواE♭mبت ، تو خوFmابت  F B♭mقلبِ من آرومه کنارِE♭m تو دلمFm قرصهB♭m G♭هر جا که لب تر کنی دلE♭m میرسهFm بشمر B♭mسه

Fmدیگه حالِ منو هیچـB♭ـکسی نمیپرE♭mسه

Fmمیدونن پیشِ تو خوG♭بم  G♭ـــــA♭ B♭mقلبِ من آرومه کنارِE♭m تو دلمFm قرB♭mصه

G♭هر جا که لب تر کنی دلE♭m میرسه Fmبشمر B♭mسه

Fmدیگه حالِA♭ منو هیچـB♭ـکسی نمیپرE♭mسه

A♭میدونن Fmپیشِ تو خوG♭بم    G♭ـــــA♭ G♭ـــــB♭mـــــFmـــــE♭mـــــB♭m A♭ـــــFmـــــB♭mـــــFmـــــE♭m G♭ـــــFmـــــA♭ـــــE♭mـــــB♭ A♭ـــــG♭

منB♭m جونمو میدم برات ، A♭خودم میمیرم به جات

E♭mفدای اون خنده هات A♭کسی نمیتونه جاتو بگیره توFm قلبِ پریشونمو

B♭بمونی میموE♭mنمو A♭نگو نمیتوD♭نمو

A♭کسی نمیتونه Fmجاتو بگیره چون

 

قلبِ من آرومه کنارِ تو دلم قرصه …

A♭ـــــG♭ـــــB♭m

قلبِ من آرومه کنارِ تو دلم قرصه …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید