آکورد یا رب از هایده

Haydeh – YaRab Chords

ریتم 6/8 سنگین

Dmبگو یا رب بگو یارب چه بد Gگفتم چه بد Dmکردم
که نزدت خویشتنG را دیو و Dmدد کردم
به جز عشقیCm که Dmدردش را به منG دادی به منDm یا رب
چهE♭ بخشیدی که رد Dmکردم فقط در Cmعاشقی Dmیارب
F  مدد Gگفتم شدم Dmعاشق E♭تمنای مدد Dmکردم
بهF حرفم گوش کن یارب به Gmدردم گوش کن Dmیارب
اگر Fبیهوده B♭میگویم (مرا Gmخاموش کن یاDmرب)2
شبCm مستی اگر Gmیک توبه Cmبشکستم
Gmسحر تکرار توCmبه صد به صدDm کردم
به Cmسیلابم Gmکشاندی زیر وCm بم دیدم
E♭7تحمل در عذاCmب جزر و مدDm کردم
( Gبرایم A♭آتش Gدوزخ فرDmستادی
براB♭یت Cmلاله ها E♭7را در سبد Dmکردم )2
بهF حرفم گوش کن یارب به Gmدردم گوش کن Dmیارب
اگر Fبیهوده B♭میگویم مرا Gmخاموش کن یاDmرب
Cmگرفتی جامه Gmفخر مرا Cmاز من
Gmصبورانه Cmکله را از نمد Dmکردم
Cmنشانم ده اگر Gmیک مور Cmآزردم
اگر E♭7یکدانه Cmگندم را لگد Dmکردم
مرا Gیارب نمیخواهی Dmگناه هستو
اگر B♭نفرین به این E♭دنیای بد Dmکردم
مرا Gیارب نمیخواهی Dmگناه هستو
اگر B♭نفرین به این E♭دنیای بد Dmکردم
( بهF حرفم گوش کن یارب به Gmدردم گوش کن Dmیارب
اگر Fبیهوده B♭میگویم مرا Gmخاموش کن یاDmرب)2

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید