آکورد جانم باش از آرون افشار

آکورد گیتار جانم باش از آرون افشار

ٍAron Afshar – Janam Bash Guitar Chord 

 ریتم 6/8 گام اصلی C#m 

 


C#mجانم باش نوش F#mدارو بعد مرگ فایده نداره جاBنم باش
Eرخ نمایان کن و این ماهA شب تابانم باشF#m جانم باشA♭ A♭داد از C#mدل بی قراAرت شدم ای فریاد ازB دل
Bصبر من Eرفته دگر بر باد از Aدل داد ازF#m دل
A♭داد از دل C#mدیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم
Aغیراز تو و غیر از تو کسی را نپرستم
F#mدل دست تو و مست تو و بسته به جانم
A♭از عشقت حیرانم دیوC#mانه و دیوانه و دیوانه و مستم
Aغیراز تو و غیر از تو کسی را نپرستم
F#mدل دست تو و مست تو و بسته به جانم
A♭از عشقت حیرانم تو C#mساغر عشقی بال Aو پر عشقی
A  یک F#mکوچه ی پیدEا نشده توF#mی بهشتی
A♭رسوای زمانم افتاF#mده به جانم
C#mعشق توئه F#mعاشق کش C#mشیرین زبانم
C#mدلتنگ تو ام یار در Aچنگ تو ام یار
F#mمجنون قسمE خورده ی دAلتنگ توام یار
A  تو A♭روح و روانی آرBامش جانی
C#mعاشق تر ازF#m آنم که C#mبگویم که A♭بدانی

 

 

 

نت و تبلچر های آرون افشار

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید