آکورد باید بودن از علیرضا عصار

Alireza Assar – Bayad Boodan chords

ریتم 6/8 سنگین

CmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGm
CmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCm
بایدِCm بودن تو،A# باش، هیGm نگو سفر، Cmمحاله
GmحنجرهCm گِل میشهA# بی تو
با توGm آوازم زلاCmله GmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCm
CmبستنF بیهوده G#بسه که خیالِA# خام رفتنCm تو نباشیD# کی A#بگیره
خستگیGm رو از تنCm منGmــــــCmــــــGmــــــCm
Cmقصّتو A#من مینویسمFm هی G#نگو A#این سرCmنوشته
بی تو بوA#دن اوج Fmتلخی
موندG#نت A#پشت CmبهشتهGmــــــCmــــــGmــــــCm
CmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGm
CmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCm
بایدِCm بودن تو،A# باش، هیGm نگو سفر، Cmمحاله
GmحنجرهCm گِل میشهA# بی تو
با توGm آوازم زلاCmله GmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCm
وا کن از A#تن رخت G#رفتن محرمA# خواب Cmشبونه
عشقٌ تنA#پوش G#تنم کن مثل هر A#شب عاشقوCmنه
وا کن از A#تن رخت G#رفتن محرمA# خواب Cmشبونه
عشقٌ تنA#پوش G#تنم کن مثل هر A#شب عاشقوCmنه
CmبستنF بیهوده G#بسه که خیالِA# خام رفتنCm
تو نباشیD# کی A#بگیره
خستگیGm رو از تنCm منGmــــــCmــــــGmــــــCm
Cmقصّتو A#من مینویسمFm هی G#نگو A#این سرCmنوشته
بی تو بوA#دن اوج Fmتلخی
موندG#نت A#پشت CmبهشتهGmــــــCmــــــGmــــــCm
CmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGm
CmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCm
بایدِCm بودن تو،A# باش، هیGm نگو سفر، Cmمحاله
GmحنجرهCm گِل میشهA# بی تو
با توGm آوازم زلاCmله GmــــــCmــــــGmــــــCmــــــGmــــــCm

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا