آکورد باطل از شادمهر عقیلی

Shadmehr Aghili – Batel Guitar Chord

 ریتم 2/4

نت و تبلچر های شادمهر عقیلی

 

GـــــG♭m  )2
G♭mهر چی گفتم بهت نروD نمیرسید بهت صدام
Bmتا کی بگرGدم تورو G♭mلایه بغض و گریه هام
Emیاد تو میندازه منو Dهوای خیس این شهر
Gلالایی میخونه بارون G♭mبرام آروم نمیشم
Bmاون که با خود خواهیاش این عشقو باطل کردEm بهم Gبگو تو G♭mبودی یا من
اون که پامونو رفیق موج و ساحل کردD خودت بگوG♭m تو بوEmدی یا من
Gتو کجایی که الان دریا دلش تنگه Aببینه Gما دوG♭mتا رو با هم
Bmاون که با خود خواهیاش این عشقو باطل کردEm بهم Gبگو تو G♭mبودی یا من
اون که پامونو رفیق موج و ساحل کردD خودت بگوG♭m تو بوEmدی یا من
Gتو کجایی که الان دریا دلش تنگه Aببینه Gما دوG♭mتا رو با هم
G♭mــــDـــــG♭mـــــGـــــEmـــــBm
G♭mــــGـــــAـــــGـــــEm
G♭mپایه های عشقمون روی یه مشت خاک بود
تا اینجاشم خطرناک بود کهG رفتی و همش G♭mشد رو دلم Emآوار
ترسم از این بود بگی بم تیکه های قلب Aمُردتو با دGستای خودت G♭mبردار
Dهر کاری کردم چهار دیواری دلم بشه Aخونت G♭mاما Emنشد
Gمن خبر دارم که گشتی مثل من یکی شه دیووAنت Gپیدا G♭mنشد
Bmاون که با خود خواهیاش این عشقو باطل کردEm بهم Gبگو تو G♭mبودی یا من
اون که پامونو رفیق موج و ساحل کردD خودت بگوG♭m تو بوEmدی یا من
Gتو کجایی که الان دریا دلش تنگه Aببینه Gما دوG♭mتا رو با هم
Bmاون که با خود خواهیاش این عشقو باطل کردEm بهم Gبگو تو G♭mبودی یا من
اون که پامونو رفیق موج و ساحل کردD خودت بگوG♭m تو بوEmدی یا من
Gتو کجایی که الان دریا دلش تنگه Aببینه Gما دوG♭mتا رو با هم

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا