آکورد برمیگردم از آرمان گرشاسبی

Arman Garshasbi  – Barmigardam Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


Bmغرقِ غربتم لحظه لحظه ی Bm6هر دقیقه ای

کهC# بی تو طی شود خسارت Dاست

Bmاگرچه خانه در اسارت است

بمیرمG#dim که بی Dمن چه جوریG#dim کشیدی D

به Bmچشمت چه دیدC#sus4ی    C#

برمیگرF#mدم کمیG#dim   بماAن برمیگرBmدم

حتی زBmخمی وF#m نیمه C#جان برمیگرF#mدم

حتی اگرF#m فرشته ات اهریمنBm شد

از دستشBm سرنوF#mشتِ C#ما پرسیدن F#mشد

Bmبمیرم که بی F#mمن چه جوDری کشیدC#ی

بهBm چشمت F#mچه دیدی چه زDهری چشیدC#ی

C#ـــــCsus4ـــــF#mـــــBmـــــF#7ـــــEmـــــB7ـــــEdimـــــBm

منD اقیانوسِ رنج و کوهِ Aدردم اگر Dدیگر به سویت برنگرAدم

ببینEm روز و شبم یک قصه داردBm از تو دوF#mرم من بی نوCsus4رم    C#

 

برمیگردم کمی بمان برمیگردم …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا