آکورد بهار نزدیکه از سیروان خسروی

Sirvan Khosravi – Bahar Nazdikeh Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


EــــF#mــــF#mــــEــــDــــD Dلبخند بزن به مهتاب Dنگو تارEیکه   F#mـــــF#mـــــE

اDز بوی بارون پیداست DبهـــEــار نزدF#mیکه ـــــF#mـــــE Dخاطراتمون تازه Dمیشه Eسالی یک F#mبار ـــــF#m Eجای Dاون که رفته رو همیشهD خاEلی بذF#mار

(مثل هرA سالE تا هــF#mــمیشه

Eبا تو این Dعیدم باز Eخاطره میشهF#m ) ۲

با تو این Dعیدم Eباز خاطره F#mمیــEــشــD Dواست آرزو داDرم Eبهترینا F#mرو ــــF#mـــــE Dبا یادِ تو میساDزم Eخاطره ها F#mرو

Aزندگی با یادت Eتازه تر میشه Dتو بهارم باDش ـــــE Aهشتمین سینِ این سفرEه سادگی میشهD تو به یادم باش

 

مثل هر سال تا همیشه …

DــــDــــEــــAــــEــــDــــDــــEــــA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا