آکورد از کدوم سیاره ای از یوسف زمانی

Usef Zamani – AzKodoom Sayareh ei Chord

ریتم 2/4

GmـــــA♭ـــــGmـــــCmـــــA♭ـــــGmـــــA♭ـــــGm

Gmامشب چه روA♭یایی شدی Gmخیلی تماA♭شایی شدی
Cmچشم بد Gmدور شه ازت A♭جونم چه دلرGmبایی شدی
خونه یGm دل با تو A♭گرمه هرچی Cmدنیا بد کنه Gmباهام
Gmنبینم دلت Fmبگیره که A♭فقط خوبیتو Gmمیخوام
Cmاز کدوم سیاره ای که همیشهA♭ چاره ای
واسه بد E♭بیاریام B♭کنارمی و A♭حاضری
از کدومE♭ منظومه ای همون B♭احساس خوبه ای
تو دلیلA♭ محکم قلبی که Gmمیکوبه ای
قلبی که A♭میکوبه ای
Cmرگ خواب دلم تو دستته اگه به هرچی میخوای میرسی خب حقته
تو دلت E♭دریاست مگه داریم انقدA♭ خاص که دلم Gmچشاتو خواست
Cmمن روانیتم هواییتم میدونی که خدافظی میکتم
با هرکی پشتت بد بگه یه عشق E♭نابیB♭ مث خودم A♭خاکی
یه عشق Gmپاکی یه عشق A♭پاکی
Cmاز کدوم سیاره ای که همیشهA♭ چاره ای
واسه بد E♭بیاریام B♭کنارمی و A♭حاضری
از کدومE♭ منظومه ای همون B♭احساس خوبه ای
تو دلیلA♭ محکم قلبی که Gmمیکوبه ای
قلبی که A♭میکوبه ای

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا