آکورد از شمال تا جنوب از پالت بند

Palet Band –Az Shomal Ta Jonoob Guitar Chord

 ریتم 6/8

 


ازF#m گذشته بگذرC#یم گرچه Bmتلخ گرچه F#mخوب

این ترانه F#mمیرودC# از شمال Bmتا جنوF#mب

این ترانهF#m مالِ من Bmمالِ تو F#mمالِ ماست

F#mاین ترانه Bmشهرزادِ قصه گوی F#mحالِ ماست

Bmکوچه ها F#mخانه ها ، Bmقصه ها افساF#mنه ها

Dدر میانِ Bmقلبِ ما جاC#نانِ شرقی می F#mتپد

Bmدردها F#mرازها ، Bmشورها آF#mوازها

Dاز شمال تا Bmجنوب آC#وازه ی ما F#mمیرود

F#mـــــC#ـــــFdimـــــBmـــــF#7ـــــF#ـــــEm  )2

F#mجانِ شرقی Emحسرتِ آF#میخته با Bmیادها

ایFdim گلویت C#کرده از نامردمی فرF#mیادها

F#7گر تو خواهی عاشقان فردا ز ماBm یادی کنند

Fdimیاد کن گاهی تو از شیرC#ین و از فرF#mهادها

Emجانِ شرقی سرد شد آF#تشکده کو آBmتشت

کو درفشِFdim کاویانیC# کو کمانِ آF#mرشت

Emجانِ شرقی شهر را از F#بوی گل آBmکنده کن

کوچه ها Fdimخانه را C#غرقِ نور و F#mخنده کن

 

دردها رازها ، شورها آوازها …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید