آکورد علی دریاست از مهدی یغمایی و ایمان قیاسی

Mehdi Yaghmaei & Iman Ghiasi – Ali Daryast Guitar Chord

ریتم 6/8

 

GmـــــFmـــــGmـــــFmـــــGm GmـــــGmـــــFmـــــGmـــــA♭ E♭ـــــA♭ـــــGmـــــFmـــــA♭ علی Cmدریاست درB♭یا رو نمیـA♭ـشه Gmساده با Fmسم کشت
علی B♭رو قبل از اون A♭محراب یه لشـGmـکر اFmبن ملجمCm کشت
Cmعلی قرباB♭نیِ کوفه ست A♭علی رو Gmکوفه کم Fmکم کشت
آخهB♭ کی باورش A♭میشه علیGm رو Fmابن ملجمCm کشت
A♭ـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm GmـــــA♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــGm CmـــــGmـــــFm کسی Fmکه هر شبِ Cmکوفه تو دستـE♭ـش نونِ گندA♭م بود
علیFm مولای قدرB♭ت نهFm علی Fm6مولای Cmمردم بود
Cmعلی راهش تو Gmاین دنیا از اینCm دنیا جدا Gmبوده
B♭علی تختشFm حصیرش بود علیCm کاخش کجا Gmبوده
علی Cmدریاست درB♭یا رو نمیـA♭ـشه Gmساده با Fmسم کشت
علی B♭رو قبل از اون A♭محراب یه لشـGmـکر اFmبن ملجمCm کشت
Cmعلی قرباB♭نیِ کوفه ست A♭علی رو Gmکوفه کم Fmکم کشت
آخهB♭ کی باورش A♭میشه علیGm رو Fmابن ملجمCm کشت

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید