آکورد سلام از داریوش اقبالی

Dariush – Salam chords

ریتم 2/4

Dmسلام سلام سلام ای خاک Cmخوب مهرباDmنی
Dmدرفش درفش درفش سر فرCmاز کاوDmیانی
Gmسلام ای گم شدهDm در بودن E♭خویش
به Dmیغما رفته هم E♭آیین و هم Dmکیش
Dmسلام سلام سلام ای Cmسرزمین آرDmیایی
Dmدریغ دریغ دریغا دوری و Cmدرد و جدDmایی
Gmسلام ایران من Dmکی رفتی از E♭یاد
که Dmبودی مهد E♭خوبان خانهء Dmداد
Fسلام ای اهل دل Cرا جای Fایران
Fدلیران را دل Cmخاک توF معبد
Cmسلام ای شهر Dmخوب شهرCm آرش
Dmسیاوش را E♭کجا می سوزد Dmآتش
Dmچرا شب نالهء Cmتلخی توDm اکنون
Dmهراست کی بدی Cmاز دشمن Dmدون
Dmکجا Cmتیمورو چنگیز وDm سکندر
Dmتوانای Cmنبردت ایDm قلندر
Gmشگفتا گرDm ببینت E♭روشنایی
Dmنهان ماند نوا E♭در بی Dmنوایی
Dmسلام سلام سلام ای خاک Cmخوب مهرباDmنی
Dmدرفش درفش درفش سر فرCmاز کاوDmیانی
Gmسلام ای گم شدهDm در بودن E♭خویش
به Dmیغما رفته هم E♭آیین و هم Dmکیش
Dmسلام سلام سلام ای Cmسرزمین آرDmیایی
Dmدریغ دریغ دریغا دوری و Cmدرد و جدDmایی
Gmسلام ایران من Dmکی رفتی از E♭یاد
که Dmبودی مهد E♭خوبان خانهء Dmداد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید