آکورد بارون احساس از مهستی

Mahasti – Baroone Ehsas chords

ریتم 4/4

Aمیاد بارونD#m احساس ازG ابر تیکهC تیکه Amکه سقف نازک Dmدل دوباGره کرده Cچیکه DmچیکهC چیکه
اهای Amای هم Fاتاقی بیار Gشمع و Fچرا Eغی که Amشاید Gروی Fعشقو GببینمF اتفاEقی
Amببین خورشید Amچشمام Gاسیر این Cچراغه Amتموم خواستهF ی من Gهمین یک اتفاEقه
Aمیاد بارونD#m احساس ازG ابر تیکهC تیکه Amکه سقف نازک Dmدل دوباGره کرده Cچیکه DmچیکهC چیکه
Amبه گل حاجت Fندارم گلوG نندازF تو راEهم که Amیک باغ گل Fناز Gشکفته تو نگاEهم
Amچشام تو چشمت Dmانگار گل Gنرگس تو Eآبه به این Amگلدون Fزیبا بزارG افتاب بتاEبه
Aمیاد بارونD#m احساس ازG ابر تیکهC تیکه Amکه سقف نازک Dmدل دوباGره کرده Cچیکه DmچیکهC چیکه
Amآهای تشنه Dmچقدر ابر دلمAm داره بهونه ات داره عشق میچکهDm از نفس FخیسمB♭ رو گونهAm ات
Amآهای تشنه همهDm بارون احساسم از Amآنت عجب دریا دلیDm هستم تو Fشوق B♭بی کرAmانت

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید