آکورد نگران نباش عزیزم از حمید حامی

Hamid Hami – Negaran Nabash Azizam chords

ریتم 6/8 سنگین

Emﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻋﺰﻳﺰم ﻣﺎ Amدﻳﮕﻪ Fﺗﻨﻬﺎ Emﻧﻤﻰ ﺷﻴﻢ
Emﻣﺎ دﻳﮕﻪ ﺗﺎ دﻧﻴﺎ Gدﻧﻴﺎﺳﺖ Aﻟﺤﻈﻪ Amای ﺟﺪFا ﻧﻤﻰEm ﺷﻴﻢ
Amﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻋﺰﻳﺰم ﺷﺎدی ﻣﻮن ﺗﻤﻮم ﻧﻤﻰG ﺷﻪ
اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﺎﺗﻮ Fﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ Dmﻣﻰ ﻣﻮﻧﻪF ﻫﻤﻴـEmــﺸﻪ
Amﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻋﺰﻳﺰم ﺷﺎدی ﻣﻮن ﺗﻤﻮم ﻧﻤﻰG ﺷﻪ
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻛﻪ Fﻣﺮدت ﺑﺎ ﺗﻮ Dmﻣﻰ ﻣﻮFﻧﻪ  Emﻫﻤﻴﺸﻪ
Cﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ و Emﺗﻮ Cﭘﺎی ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ Emﺑﻤﻮﻧﻴﻢ
Bmﻣﻰ ﺗﻮﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪ F#ﻫﺎی ﺗﻠﺦ و ﺳﺨﺘﻮ DﺑﮕﺬروEmﻧﻴﻢ
Cﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش و Emﺑﺎزم Cﺑﻪ دل زﻧﺪﮔﻰ Emﺑﺮﮔﺮد
Bmﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی Dﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ Emﻛﺮد
Cﻧﺒﺎﻳﺪ دﻳﮕﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻟﺤﻈﻪ Bﻫﺎی رﻓﺘﻪ Emﺑﺎﺷﻴﻢ
Cﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش Aﻋﺰﻳﺰم ﻣﺎ دﻳﮕﻪB ﺟﺪا ﻧﻤﻰEm ﺷﻴﻢ
Emﻛﺴﻰ ﻓﺮدا رو ﻧﺪﻳﺪه اﻳﻨﻜﻪ دCﻟﺘﻨﮕﻰG ﻧﺪاEmره
Emاﮔﻪ روزی اﺑﺮ ﻏﺼﻪ ﺗﻮ FدﻟﺎﻣﻮنC ﭘﺎ ﺑﺬاEmره
Fﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎشG ﻋﺰﻳﺰEmم  Dmاز ﮔﺬﺷﺘﻪ ایG ﻛﻪ دﻳﺪEmﻳﻢ
Emﻣﻦ و ﺗﻮ اﻧﮕﺎر ﻳﻪAm ﻗﺮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ Fﻫﻤﺪﻳﮕﻪ GرﺳﻴﺪEmﻳﻢ
Dmﺑﻪ ﭼﺸﺎی ﻣﻦ ﻧﮕﺎهEm ﻛﻦ Dmدﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎت ﻧﻤﻰ Emذارم
Emﻃﺎﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ Gدوری Amاز Gﺗﻮ رو Emﻧﺪارم

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید