آکورد حادثه از حمید حامی

Hamid Hami – Hadeseh chords

ریتم 2/4

Amﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی Gﻣﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﻪ ای ﺗﺮم
Amﺑﺮای ﻋﺸﻖ ﭼﺸﻢ ﺗﻮG ﻣﻦ ﺷﻜﺴﺘﻪ آﺧﺮم
Amﺗﻤﺎم FﺷﻌﺮEmﻫﺎی Fﻣﻦ ﺗﻮرو ﻧﮕﺎهAm ﻣﻴﻜﻨﺪ
Gﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ Amدﻟﻢ Gﮔﻨﺎه Amﻣﻴﻜﻨﺪ
Amﻗﺪم زﻧﺎن دور ﺷﻮد Gﭘﺎی ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮرده ام
Amﺣﺒﺲ ﻫﻤﺎن ﻗﻔﺲ ﺷﻮد Gدﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺑﺮده ام
Amآﻳﻨﻪ ﻫﺎ Fقاب Emهمان Fﭼﺸﻢ ﭘﺮ از صلح Am ﺷﺪ
Gراه ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﻴﺪAmﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦG ﺷﻌﺮ Amکال ﺷﺪ
ﺳﻜﻮتAm ﻣﻴﻜﻨﻢ وDm ﺗﻮ Gﺳﻜﻮت ﻣﻴﻜﻨﻰ Cﭼﺮا
Gmﻋﺸﻖ ﺗﻮ Amﺟﺎن ﻣﻦ Dmﺷﺪه Gدر ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻄ Amﺗﻮرا
Fاﺷﮏ ﭼﺮا Gﺷﺘﮏ زده Fﻣﻴﺎن ﭼﺸﻢ Eروﺷﻨﺖ
Eﺳﺮد ﺷﺪه دﮔﺮE7 ﺷﻌﻠﻪ ی روﺷﻦAm ﺗﻨﺖ
Amﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ Dmﻗﺼﻪ ی Gﺑﺎدو ﺧﺰان ﺷﺪهC ﭼﺮا
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ Dmاﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ Gﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﻣﻨﻢ و ﻣﻦ Amﺗﻮرا
Fﺧﻴﺎل ﻛﻦ ﻛﻪ رﻳﺸﻪG ام Fﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ Eرﺳﻴﺪ
Eو ﺑﻌﺪ از آن دﮔﺮ ﺗﻮرا E7روح در آﺳﻤﺎن Amﻧﺪﻳﺪ
Amو در ﺗﻤﺎم ﺷﺐ دﻣﻰ Gﻧﮕﺎه ﻣﺎن ﺟﺪا ﻧﺸﺪ
Amﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ Gﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﺸﺪ
Amﺑﻴﺎ Fکنار منEm بمان Fاز اﻳﻦ و آن Emﻋﺒﻮر ﻛﻦ
Gﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻖ ﻣﺎن Amﻫﻤﺎن ﺣﺎدﺛﻪ Gرا ﻣﺮAmور ﻛﻦ

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید