آکورد کجایی از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار کجایی از احسان خواجه امیری

 Ehsan Khajeh Amiri –  Kojayi Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی E

 

Eباز یه A♭mبغضی گلوAمو گرEفته Eباز همونA♭m حس دAرد جدEایی Eمن امرAوز کجاEمو تو Aامروز Eکجایی Eحال تو A♭mبدتر از Aحال من Eنیست Eپشت این A♭mگریه خالیA شدن Eنیست Eهمه Aدرد دEنیا یه شب دAرد من Eنیست Eتو از G♭mقبله ی D♭m من G♭m گرفتی D♭mخدا رو G♭mکجاییE ببینی یه شب Aحال ماE رو G♭mفقط حال من D♭mنیست که G♭mغرق D♭mعذابه G♭mببین حال Eمردم مثه Aمن خرBابه Eکجایی

نت و تبلچر های احسان خواجه امیری

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید