آکورد شونه به شونه از رضا صادقی

آکورد گیتار شونه به شونه از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Shouneh Be Shouneh Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی Bm

نت و تبلچر های رضا صادقی


تو که همه BmزندگیمیA دلیلِ دیووF#mنگیمیG

خیال نکنEm خوبم بی توA یه لحظهG دروغِ AمحضهBm

تو یه Gکاری دادی Aدستم چشامو رو F#mهمه Gبستم

همه دلخوEmشیام Aخلاصه میشهG با تو AهمیشهBm

بدونِG تو خونه هیچهA بذار عطرِ F#mتو بپیچهG

تو لحظه Emهایی که خوAابی کنارم Gکه بیقراA رم  Bm

شوBmنه به شوAنه با منی Gدنیا بدونهA با منی

دلم F#mکه غم Gداره مثهF#m اشک روی گونه Emبا منی

Gهرجا کنارِ Dهرکسی هستیEm یادت بمونه باF#m منی

تو Bmچشام Aزل بزنو Gپل بزن به Aسمتِ منو

با F#mمن از Gهر چی تویF#m قلبته Bحرف Em بزنو

Gمنو گیجمD کن از عطرِ Emعاشق Bmشدنو

یه Bmجورِ Aخاص با احساGس نگام F#mمیکنی که

Aمنو میبرGی رو ابرا رF#mهام  Emمیکنی که

Gانگار از F#mعمقِ رویا Emصدام میکنیBm که

Bmبا تو احساAسِ آراGمشِ منF#m ذاتیه

Aبدشگونه GنبودنتF#m با غم قاEmطیه

Gدستِ من نیستF#m که قلبم EmخرافاتیهBm

 

شونه به شونه با منی …

 

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا