آکورد شلیک از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani –  Shelik Guitar Chord

 ریتم 4/4

اجرای تصویری آکورد شلیک

 


Gmگنجشکترین آدمِ اون من شده بودم

 

او دغدغه اش بود مرا باز بگیرد

 

حرصش که درآمد بدنم خونِ جگر شد

 

من سیب شدم بلکه مرا گاز بگیرد

Cmمیامدو میدید مرا مثل دو تا دوست

من را E♭به دلش یکسره نزدیک نمیکرد

 

در جوخه ی اعدامِ منِ بی همه چیزش

میامدو Gmپامیشدو شلیک نمیکرد

Gmدیوونتم با Cmاینکه فهمیدGmم یه عمرهCm

Gmاین رابطهCm از سمتِ تو عاB♭شق A♭نداره B♭

انقدر نگوFm احساستB♭ از دیوونگیتهFm

B♭احساس اA♭سمش روشه چونGm منطقFm نداره  Gm

Gmمن آرزوییCm غیرِ A♭احساGmست ندارمCm

از بس که رویاA♭مو بهتGm نزدیکFm کرد  B♭م

یک بارFm که دنبالِ ردتB♭ رفته بودمFm

B♭من به خودمA♭ از پشتِ سرFm شلیک کردمCm

Cmحالِ من حالِ اون B♭آدمِ زخمیه

که خودش دیده زخمش A♭چقدر کاریه

اماFm جایی نمیرGmه     A♭خوش نشستهFm بمیرهGm

Cmمن بمیرم بمونمB♭ تهش عاA♭شقم

اینB♭ تو این حسم این A♭عشقم این Gmمنطقم

تاFm تو باشی همینم B♭، تا A♭تو باشیFm همینمGm

Gmمیری ببینی Cmجاتو A♭با کیGm میشه پر Cmکرد

با اینکه اینA♭ دوری تحملB♭  کر  A♭دنی نیستB♭

تو انقدرFm بودی کنارِ B♭من بفهمیFm

B♭جای کسیA♭ با هیچکسGm پر کردنی FmنیستCm

 

حالِ من حالِ اون آدمِ زخمیه …

 

 

نت و تبلچر های روزبه بمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا