آکورد سرسام از مهدی یراحی

آکورد گیتار سرسام از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi –  Sarsam Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Bbm

 

B♭mقاضی زیاد Fmمیشود A♭وقتی عدالت F#نیست

D#mما حق به جانب ، B♭mهمه شاکیانF# هم Fmهستیم

D#mما چشم میدوA♭زیم به ، اعدام D#mیکدیگر

B♭mغافل از اینکه روزِ F#دیگر متهم B♭mهستیم

Fmاز اینهمه F#صدایِ بد اFmخبارِ بد F#انگار

A♭هر گوشه B♭mبگریزیم D#mهم سرسام Fmمیگیرم

D#mمن دارم از خودم ، وB♭m از تو A♭سخت میترF#سم

D#m مایی که ازFm ناکامی D#mهم کام Fmمیگیریم

B♭mقاضی زیاد Fmمیشود A♭وقتی عدالت F#نیست

Fmبا چشم B♭mهای کاملا ، Fmوا مانده ی B♭mکوریم

D#mدیوار هایِ B♭mدورمان ، A♭حکم عصایِ ماF#ست

D#mدستان یکدیگر نمیگیرA♭یم یک درF#یا

با B♭mقطره های D#mمنزوی این ماجرایِ ماFmست

من دارم از خودم …

 

 

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید