آکورد بار دگر فراموشی از همایون شجریان

آکورد گیتار بار دگر فراموشی از همایون شجریان

 Homayoun shajaran – Bare Degar Farmoushi Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی Am

 

Amمن بر آن سرم Fکه سر برآورم Eبرون به من بگو Amکه چون

Amعاشقی به Fرفتن است بگو که رَه کEجاست گریزم از Amسکون

Amبی تو خانِ آخرEین چگونه بگذAmرد

با تو دل مرا بEه شهرِ تازهAm میبرد

Gmروزی دگر در Dmآتشی سالی دگر به Amخامُشی

بارِ دگر Eفرامُشی آه Gmواگو نهانِDm کینه ات

بشکن سکوتِ Amسینه ات بغضِ غمِ Eدیرینه ات با Amیارا

Amمن بر آن سرم Fکه سر برآورم Eبرون به من بگو Amکه چون

Amسر به دامنتF نَهَم به اشکِ Eدیده ات بگو رَهِ Amجنون

Amاین سکوتِ کوچهE ها پر از صدا Amشده

زینE ندا و آن ندا شرر به پا Amشده

Gmسازی نوایDmعاشقی سوزم به پایAm عاشقی

جانم فدایE عاشقی آه Gmروزی دگر در Dmآتشی

سالی دگر به Amخامُشی بارِ دگر Eفرامُشی ای Amجانا

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید