آکورد آستیگمات از رضا صادقی

آکورد گیتار آستیگمات از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Astigmat Guitar Chord

ریتم 2/4 گام اصلی Fm

نت و تبلچر های رضا صادقی


Fmآهای روزای سوتو کور کوچه ی تنگِ بی عبورE♭m
دستای خالی دلِ پر فرG♭دای خوبِFm خیلی دور
دلیA♭ نمیمونه واسم B♭mوقتی که سمیهE♭m هوا
G♭وقتی قفس زندE♭mگیمه فرA♭ار کنمFm من تا کجاD♭
D♭سر روی بالش میذارم گرB♭یه میاد یادِ E♭mچشامG♭
بگو به چه جرمی E♭mتوی این روزاFmم
دلی نمیموA♭نه واسم دلخوB♭mشیو یادE♭m بگیرم
G♭وقتی که پَر E♭mنیست تو تنم دA♭نبالِ پروازFm نمیرمD♭
D♭وقنی نفس قیمتِ جونهB♭ بذار تنها E♭mبمیرم
G♭تو یه جوون میبینی E♭mولی من پیرمFm Fmفکر نمیکردم زندگی مثل یه کابوB♭س شهD♭ برام
E♭mفکر نمیکردم که دلم G♭تنگ شه واسه خندFmیدنام

 

دلی نمیمونه واسم وقتی که سمیه هوا …

 

D♭وقنی نفس قیمتِ B♭جونه E♭mبذار تنها بمیرم
G♭تو یه جوون میبینی E♭mولی من پیرمFm
E♭mتو یه جوون میبینی G♭ولی من پیرمFm

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا