آکورد کاش ندیده بودمت از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Kash Nadide Boodamet Guitar Chord

 ریتم 4/4

Eچه شبا پنجره رو بستمC#m تا Aعطرِ یادت نره از F#mخونه یِ من
چهG#m شبا که یادِ توE♭ بارون شد Aتا سرازیر شهF#m از گونه یِC#m من
Eچه شبا که با خودمA جنگیدم Aبلکه سرنوشتمو F#mعوض کنم
G#mعشق با من متولد شده بودE♭ F#mنمیشد سرشتمو عوض Eکنم
Aکاش مِهرت به دلم نمینشست تا که مبتلایF#m پاییز نشم
عشق من Bکاش ندیده بودمت تاG#m با تنهایی گلاویز C#mنشم
G#mکاش ای کاش F#mکنارم بودی Bتا ببینیF#m که C#mچقدر Bدلتنگم
تا F#mببینی    C#mکه دارمB به خاطرت باF#m گذشتهE یِ خودم Bمیجنگم
حتیA توو تلخ ترینِ لحظه ها Eهیشکی اندازه یِ تو F#mشیرین نیست
Aحتی توو شادترینِE♭ لحظه ها F#mهیشکی اندازه یِC#m من غمگین نیست
C#mبغض مثل رود F#mراهی میشه و Aتووی دریایِ گلوF#m میریزه
G#mبینِ ما سنگ ترینE دیواره F#mاما عاقبت فرو میرG#mیزه
Aکاش مِهرت به دلم نمینشست تا F#mکه مبتلای پاییز نشم
Bعشق من کاش ندیده بودمت تاG#m با تنهایی گلاویز C#mنشم
Aکاش ایC#m کاش کنارمB بودی Bتا  F#mببینی C#mکه چقدر Bدلتنگم
تاF#m ببینی C#m   که Bدارم به خاطرت F#mبا گذشتهE یِ خوBدم میجنگم

نت و تبلچر غمو شادی از محسن چاوشی با فرمت GuitarPro+Pdf

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا