آکورد چه ساده از ماهان بهرام خان

آکورد گیتار چه ساده از ماهان بهرام خان

Mahan BahramKhan – Che Sade Guitar Chord 

 ریتم 4/4 گام اصلی G 

 


فقط به جرGمِ عاشقی عمرمو از Dدست دادم

اما بهG جای هردومون AتقاصشوG پس دادم

این رسمِ عاBmشقی نبود تو سختیا Dجا بزنی

دلم همش Gبهم میگفت Aیه روزی حرGمت میشکنی

تنها شدم Bmچه ساده تنها به یکF#m اشاره

جای صبوEری کردنEm عاشق شدیBm دوباره

هنوز برام Gسواله راسته یا نه F#mخیاله

کاشکی چشام Gنمیدید Aکه باورش Bmمحاله

احساسِ غرDبت میکنم Gاز این زمونه F#mدلخورمEm

تنها عزیزAمو باید به خاطراتم Bmبسپرم

این رسمِ عاBmشقی نبود F#mتو سختیاEm جا بزنیA

دلم همش Emبهم میگفت یه روزی حرAمت میشکنیBm

 

تنها شدم چه ساده …

 

هنوز برام سواله …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا