آکورد قهوه قجری از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Ghahveh Ghajari Guitar Chord

ریتم 4/4

Emگاهی بهانه هوسی Dباشم Emیا پشت میله ی قفسی Dباشم
Cمن راضی ام بهD هرچی Emمی خواهی Cترجیح میD دهی چه Emکسی باشم
Emمن خام بودم و تو پرمD کردی Emبا اینکه از تو خاطره امD خالیست
Cمردی که Dروبروی تو می خواEmند  Dجز Cیک نوار Dپر شده Emچیزی نیست
Emدیوار دور خانه ی ما Dچینی است Emدار و ندارم رو آنچه Dمی بینی نیس
Emغیر از خودت که واقعیتD داریC هر آنچه Dدیده ام همه Emتزئیست
Emمن یوسفم که برای تماDشایت Emبا حبس با توطئه Dمی سازم
Emهر روز پیش چشم براDدرهاD♭ خوCد را درون Dچاه می اEmندازم
EmــــDــــCــــD♭ــــDــــEmــــDــــEmــــDــــEm
Emمن سال های سال از اینD خانه Emبیرون نرفته ام که تو برDگردی
Cیکبار هم که Dآمده ای ما Emرا Cمهمان به قهوهD ی قجریEm کردی
Emدیوار دور خانه ی ماD چینی استEm دار و ندارم رو آنچه Dمی بینی نیس
Cمن عاشقD تویی شده بودمEm که CتنهاD تنها تنها Emتنها تنها تنها
Emدیوار دور خانه ی منD چینی است Emدار و ندارم رو آنچه Dمی بینی نیس
Emغیر از خودت که واقعیتD دارD♭ی Cهر آنچهD دیده ام همه Emتزئیست
Emاز هر شب بدون تو Dبیزارم Emاز وهم ها و این همه Dانکارم
Emاین حرف ها نشانه یD سودا D♭نیست Cمن حدس Dمیزنم که جنون Emدارم
Emمن حدس میزنم که Eجنون دارم

 

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید