آکورد روز سرد از شادمهر عقیلی

Shadmehr Aghili – Rooze Sard Guitar Chord

ریتم 2/4

A#mاون روزو میبینم بگردی D#mدنبالم بپرسی A#mاز همه هنوز دوستD#m دارم
به این C#فکر کنم چی موند اBزت برام به این G#mفکر کنی بدون A#mتو کجام
نگاه کنیD#m برات چی مونده C#از شکست پلایی Bکه یه شبG#m پشت سرتA#m شکست
ندونی D#mاز خودت کجا فرC#ار کنی ندونی Bبا دلتG#m باید چیA#mکار کنی
به این D#mفکر کنی C#چجوریB برگردی بپرسی C#از خودت کجا گممG#m کردی
شاید یه C#روز سرد شاید یه G#mنیمه شب دلت بخوC#اد بشه برگردی D#mبه عقب
نگاه کنیD#m برات چی مونده C#از شکست پلایی Bکه یه شبG#m پشت سرتA#m شکست
ندونی D#mاز خودت کجا فرC#ار کنی ندونی Bبا دلتG#m باید چیA#mکار کنی
به این D#mفکر کنی C#چجوریB برگردی بپرسی C#از خودت کجا گممG#m کردی
شاید یه C#روز سرد شاید یه G#mنیمه شب دلت بخوC#اد بشه برگردی D#mبه عقب
به این D#mفکر کنی C#چجوریB برگردی بپرسی C#از خودت کجا گممG#m کردی
شاید یه C#روز سرد شاید یه G#mنیمه شب دلت بخوC#اد بشه برگردی D#mبه عقب
G#mبرگردی D#mبه عقب G#mبرگردی D#mبه عقب
G#mبرگردی D#mبه عقب G#mبرگردی D#mبه عقب

نت و تبلچر های شادمهر عقیلی

 

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا