آکورد دل نکن از بهنام بانی

 ریتم 2/4

اجرای تصویری آکورد دل نکن


 ریتم 2/4
اجرای تصویری آکورد دل نکن

نه نرو دیوونم نکن نرو داغونم نکن
نرو عشق تو هنوز تو دلمه
نه نگو اینجور بهتره داره رنگم می پره
داری تنهام میزاری مثل همه
دل نکن آخه دلم به مو بنده
بری دیگه لبام نمی خنده
مگه آدم از عشقش انقدر ساده رد میشه
آروم آروم اومدی به دلم نشتی تو
منو مثل همه شکستی تو
مگه کسی که انقد عاشق بوده بد میشه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چجوری می تونی انقد عوض شی
آخه دلت بگو خسته شدی از چی
منی که با همه خوب و بدت ساختم
چجوری دلت میاد بری ساده
بگی که مثل تو واسم زیاده
منو کی از چشمای تو انداختم

دل نکن آخه ...

 

 

نت و تبلچر دل نکن از بهنام بانی

نت و تبلچر های بهنام بانی

  . . .

Gmنه نرو Fmدیوونم Gmنکن Fmنرو داغونم Cmنکن
A#نرو عشق تو G#هنوز تو دD#لمه
Gmنه نگو Fmاینجور Gmبهتره داFmره رنگم می Cmپره
A#داری تنهام میزG#اری مثل همه D# Cmدل نکن آخه دFmلم به مو بندA#ه
بری دیگه D#لبام نمی خندG#ه
مگه آدم Fmاز عشقش انقدر ساA#ده رد میشهD# آروم آرCmوم اومدی به Fmدلم نشتی A#تو
منو مثلD# همه شکستی G#تو
مگه Fmکسی که انقد عاشقA# بوده بد D#میشه
D#ــــــFmــــــG#ــــــD#ــــــA#ــــــFmــــــCm Cmچجوری می تونی G#انقد عوض شی
A#آخه دلت بگو D#خسته شدی از چی
G#منی که با همه خوب و Fmبدت ساD#ختم
Cmچجوری دلت میاد بری ساده
A#بگی که مثل تو واD#سم زیاده
G#منو کی از چشمایFm تو اندD#اختم

دل نکن آخه …

 

 

نت و تبلچر دل نکن از بهنام بانی

نت و تبلچر های بهنام بانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا