آکورد دلم گرفته از سیروان خسروی

آکورد گیتار دلم گرفته از سیروان خسروی

Sirvan Khosravi –  Delam Gerefteh Guitar Chord

 ریتم 4/4


( E♭mـــــG♭mـــــEـــــBm )2

G♭mنمیدونم چی باید Dبخونم G♭mاشکام پایین میاد Dرو گونم

Bmشاید سرنوشتِ ما همینG♭m بود بی تو منE تنها بمونم

Aیه نگاهِ گرمو Dعاشقانه منوG♭m تو ، تو اون هوای D♭mبرفی

Eگذرِ ثانیه هایBm آخر یه Dسکوت ، نه صحبتیE ، نه حرفیG♭m Eدلم گرDفته بازم یادِBm روزای گذشته دارم میوG♭mفتم …

دوسِت دارم هایی که Eمن به تو میگفتم

Eدلم گرفتهD دیگه نمیتوBmنم من اینجا آروم G♭mبشینم

تویی برام عزیزترینمE

( E♭mـــــG♭mـــــEـــــBm )2

G♭mصدای عقربه هاDی ساعت میگهG♭m فرصتی باقی نموDنده

شاید بارِD آخره تو رو میبینمE کسی G♭mسرنوشتشو نخونده

Aوقتی که گفتی خداDنگهدار توG♭m رو با یه لبخند جا گذD♭mاشتم

Eاما تو نبودی تا Bmببینی غیرِD گریه Eچیزی نداشتمG♭m

دلم گرفته

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا