آکورد هوا بد شد از محمد زارع

آکورد گیتار هوا بد شد از محمد زارع

Mohammad Zare –  Hava Bad Shod Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Bm


Bmوقتی رفتی باز هوF#mا بد شد
Bmهر چی غم بود جلو پامA سد شد
Gماهو از نگاه F#mمن دزدید
Gابری که از آسمونF#m رد شد
Bmگلها پژمردن Aوای گلها مردن
Emشاخه هاشون زیرF#m پا خم شد
Bmابرها باریدن Aدلها پوسیدن
Emروزگار من پر ازF#m غم شد
Aاین دلم مردهBm بسکه آزرده
Gبسکه غصه F#mتورو خورده
Aبی خبر موندهBm از همه رونده
Gقاصدک خبر F#mنیاورده
Aدیگه برگرد یار
دیگه Bmبس کن ناز
Aبی تو من خسته ام
در ها Bmرو بسته ام
همه جاG واسم یهF#m زندون شد

 

 

 

 

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا