آکورد سازش از بابک جهانبخش

Babak Jahanbakhsh – Sazesh Guitar Chord

 ریتم 4/4

G#mـــــEـــــF#mـــــG#mـــــC#m
G#mـــــEـــــF#mـــــG#mـــــA#m
آدم C#mیه وقتایی باید با دردش هر جوریه سازش کنه
G#mجلو هر غریبه ای درست نیست هر بحثی رو بازش کنه
F#mآدم باید با تنهاییش یه Aجور کنار بیاد
که اگه Bیه روزی G#mخالی شد F#mدورو ورش نره از G#mکسی خواهش کنه
به در C#mمیگم دیوار بشنوه Bباید اینبار بشکنه
F#mاین منی که ساختی تو از خوG#mدت F#m    G#m به کمB راضی نبود اصلا دلت
F#mمن میرمو تو مطمئن G#mباش کم کم F#mهمه میرن از دوC#mرت
به درC#m میگم Aدیوار F#mبشنوه Bباید اینـEـبار بشـC#ـکنه
F#mاین منی که ساختی تو از خوG#mدت  F#m    G#m به کم Bراضی نبودE اصلا دلت
Aمن میرموF#m تو مطمئن Eباش کم کم F#m6همه میرن از دوC#mرت
G#mـــــF#mـــــG#mـــــF#mـــــBـــــC#m C#mـــــF#mـــــG#mـــــF#mـــــB C#mیه روزی یه جایی راهت خورد به ما یه G#mسر F#mبزن
C#mچرا ساکتی رنگت پریدهG#m حرف F#mبزن
Aبگو چطوره حالِ تو بی من
G#mکیه بپرسه حالتو بی رحم
Aتو بهم زنگ بزن جوابتو G#mمیدم
به در میگم دیوار بشنوه …
EـــــBـــــF#mـــــAـــــC#m G#mـــــF#mـــــG#mـــــF#mـــــC# EـــــF#mـــــAـــــEـــــB C#mـــــF#m6

به در میگم دیوار بشنوه …

4.5/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید