آکورد نفسم از بابک مافی

آکورد گیتار نفسم از بابک مافی

Babak Mafi – Nafasam Guitar Chord 

 ریتم 2/4 گام اصلی Fm 

 


G♭ـــــFmـــــG♭ـــــFm Fmهمین که مهربونه دلت پام میموG♭نه دلت

خودِ A♭عاشقیه G♭ عزیزم D♭ساده میگی Fmعشقِ منی

بهمG♭ زل میزنی خودِ A♭ عاشقیهG♭ عزیزD♭م

میره Fmقلبم با صدG♭ای تو خودB♭mمو میبینم A♭ تو چشایE♭m تو

D♭نفسم میره دیگه برE♭mای تو D♭نفسم D♭ ـــــD♭

قلبمB♭m  مالِ E♭mخودِ خودته عشقمA♭

میذارD♭مت رو دوتا چشممG♭ کاش E♭mبمونی تو برFام

عزیزG♭م مگه این E♭mدل دست برداA♭ره تو رو خیلـD♭ـی دوست دارG♭ه

کاش بموE♭mنی تو برFmام

D♭ـــــA♭ـــــE♭mـــــFmــــــB♭m FmـــــFmـــــD♭ـــــA♭ــــــE♭mـــــB♭ـــــFmـــــA♭ـــــE♭mــــــG♭ـــــFmـــــD♭ـــــD♭ Fmهر دفعه حرفِ تو که میشه

تو G♭دلم آتیشه خاطرA♭ت چه عزG♭یزه برام D♭

عشقم منو Fmکشته چشات نگم G♭اینو برات

خاطرA♭ت چه عزG♭یزه براD♭م مگه Fmمیشه به تو G♭دل ندم

واست B♭m حتی قیدِA♭ دنیا رو E♭mزدم میبینی D♭با قلبم سمتت E♭mاومدم نفسـD♭ــم  D♭ ــــD♭

 

قلبم ماله خودِ خودته عشقم …

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید