آکورد نفس از علیرضا بلوری

Alireza Bolouri – Nafas Guitar Chord

ریتم 2/4

 

C#mکنار پنجره F#mبا تو نگاBهامون به C#mخورشیده
C#mیه جوری دل بهم F#mدادیم که دBنیا دل به ما C#mمیده
تو این F#mلحظه که میبینم توی دنیام تورو C#mدارم
میگم F#mشاید BنمیدوF#mنم که خواBبم یا که بیدC#mارم
نفس C#mکه میکشی هر بار نفسA میکشه قلبB من
دلم با دلت آF#mرومه تو هستی آرزوی C#mمن
C#mسرت وقتی روی شونم تو آAغوشم رها Bمیشی
Bحواست نیست نمیـF#mـفهمی شبیه قصه ها G#میشی
تو F#mمیخندی به چشم من جهاBنم دیدنی C#mمیشه
C#mنمیسوزم و با عشقت وجوAدم غرق آG#تیشه
تورو F#mدارم خود رویاس همین Bکه از تو C#mمیخونم
C#mمن اینقد عاشقم گاهی که از Aعشق تو مجنوG#نم
نفس C#mکه میکشی هر بار نفسA میکشه قلبB من
دلم با دلت آF#mرومه تو هستی آرزوی C#mمن
C#mسرت وقتی روی شونم تو آAغوشم رها Bمیشی
Bحواست نیست نمیـF#mـفهمی شبیه قصه ها G#میشی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید