آکورد رفیق نیمه راه از امین قباد

آکورد گیتار رفیق نیمه راه از امین قباد

Amin Ghobad – Refighe Nime Rah Guitar Chord

 ریتم 4/4

Gmتو خسته از منی و Cmاین از تو Fنگات مشــB♭خصه
E♭من میدونم که شونه Fهات به گریه Cmهام نمیرGmسه
Gmبرات عاشقیِ Cmمن یه حسِDm نخ نما B♭شده
E♭فقط خبر ندادی Dmکه دلت Cmازم جدا Dشده
Cmرفیقِ نیمه راهِ Gmمن … E♭شریکِ اشتباهِ Dmمن
Dmکنارِ کی خوشیGm بگو ،G بگو ،Cm بگو
Cmمنو که عاشقِ توGmئم … B♭به جرمِ دل سپردDmنم
Dmچجوری میکشیE♭ بگو ،Dm بگو ،E♭ بگو
GmـــــDmـــــE♭ـــــDmـــــB♭ـــــGmـــــCmـــــGـــــB♭ـــــFـــــGmـــــDmـــــE♭ـــــDmـــــB♭ـــــGmـــــCm
Gmچیزی تو Cmاین شکستـB♭ـگی ، B♭به جز سکوتCm قشنگ نیست
وقتی که من دلمF پره ، Fولی Cmدلِ تو تنگ Gmنیست
Gmباشه به Cmخاطرت B♭نیار ، B♭تو که شباGت روشنهCm
تمومِ خاطراFتمون ، Fعذابِ Cmهر شبِ Dمنه
Cmرفیقِ نیمه راهِ Gmمن … E♭شریکِ اشتباهِ Fمن
کنارِ کی خوشی Gmبگو ،G بگو ،Cm بگو
Cmمنو که عاشقِ توGmئم … B♭به جرمِ دل سپردDmنم
Fچجوری میکشیE♭ بگو ،Dm بگو ،E♭ بگو

 

4.6/5 - (7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید