آکورد رفیق نیمه راه از امین قباد

آکورد گیتار رفیق نیمه راه از امین قباد

Amin Ghobad – Refighe Nime Rah Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Gm

 


Gmتو خسته از منی و Cmاین از تو Fنگات مشــB♭خصه

E♭من میدونم که شونه Fهات به گریه Cmهام نمیرGmسه

Gmبرات عاشقیِ Cmمن یه حسِDm نخ نما B♭شده

E♭فقط خبر ندادی Dmکه دلت Cmازم جدا Dشده

Cmرفیقِ نیمه راهِ Gmمن … E♭شریکِ اشتباهِ Dmمن

Dmکنارِ کی خوشیGm بگو ،G بگو ،Cm بگو

Cmمنو که عاشقِ توGmئم … B♭به جرمِ دل سپردDmنم

Dmچجوری میکشیE♭ بگو ،Dm بگو ،E♭ بگو

GmـــــDmـــــE♭ـــــDmـــــB♭ـــــGmـــــCmـــــGـــــB♭ـــــFـــــGmـــــDmـــــE♭ـــــDmـــــB♭ـــــGmـــــCm Gmچیزی تو Cmاین شکستـB♭ـگی ، B♭به جز سکوتCm قشنگ نیست

وقتی که من دلمF پره ، Fولی Cmدلِ تو تنگ Gmنیست

Gmباشه به Cmخاطرت B♭نیار ، B♭تو که شباGت روشنهCm

تمومِ خاطراFتمون ، Fعذابِ Cmهر شبِ Dمنه

Cmرفیقِ نیمه راهِ Gmمن … E♭شریکِ اشتباهِ Fمن

کنارِ کی خوشی Gmبگو ،G بگو ،Cm بگو

Cmمنو که عاشقِ توGmئم … B♭به جرمِ دل سپردDmنم

Fچجوری میکشیE♭ بگو ،Dm بگو ،E♭ بگو

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا