آکورد از خون جوانان وطن لاله دمیده از محمدرضا شجریان

MohammadReza Shajarian – Javanane Vatan chords

ریتم 6/8 سنگین

Gmهنگام می و هنگام می و هنگام می و A#فصل گل و Gmگشت و
جانم A#گشت و خدا Gmگشت و حبیب Cگشت و چمنFm شد
Gmدربار بهار دربار بهار دربار بهاA#ری خالی از Gmزاغ و جانم
A#زاغ و حبیب Gmزاغ و خدا Cزاغ و زغن Fmشد
Gmاز ابر کرم خطۀ ی ری رشک ختنC شد
Cmدلتنگ و چو من Gmمرغ قفسA# بهر خدا Gmمرغ قفسC بهر وطنFm شد
چه کج Gmرفتاری ای Fmچرخ
چه بد Gmکرداری ای Fmچرخ
سر A#کین داری ایGm چرخ
نه دینA# داری نه Cآیین داری
نه Fmآیین داری ای Gmچرخ
نه دینA# داری نه Cآیین داری ای Gmچرخ
Gmاز خون جوان، از خون جوان
Gmاز خون جواA#نان وطنGm لاله، خدا A#لاله، حبیبGm لاله، جانمC لاله دمیدهFm
Gmاز ماتم سرو، از ماتم سرو
Gmاز ماتم سروA# قدشان Gmسرو، جانمA# سرو، خداGm سرو، حبیبC سرو خمیدهFm
Gmدر سایه ی گل، بلبل از این غصه خزCیده
Cmگل نیز و چو من Gmدر غمشان A#جامه، خدا Gmجامه، حبیب Cجامه دریدهFm چه کج Gmرفتاری ای Fmچرخ
چه بد Gmکرداری ای Fmچرخ
سر A#کین داری ایGm چرخ
نه دینA# داری نه Cآیین داری
نه Fmآیین داری ای Gmچرخ
نه دینA# داری نه Cآیین داری ای Gmچرخ
Gmاز اشک همه، از اشک همه
Gmاز اشک همه، A#روی زمین Gmزیرو، جانم A#زیرو، زمین Gmزیرو، جانم Cزیرو زبر Fmکن
Gmمشتی گرت از مشتی گرت از
Gmمشتی گرت از خاA#ک وطن Gmهست و، جانمA# هست و، خداGm هست و
وطن Cهست و به سرFm کن
Gmغیرت کن و اندیشه ی ایام بتر Cکن
Cmاندر جلو Gmتیر عدو A#سینه، جانم Gmتیر، عدو Cسینه سپر Fmکن
چه کج Gmرفتاری ای Fmچرخ
چه بد Gmکرداری ای Fmچرخ
سر A#کین داری ایGm چرخ
نه دینA# داری نه Cآیین داری
نه Fmآیین داری ای Gmچرخ
نه دینA# داری نه Cآیین داری ای Gmچرخ

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا